Eesti Arhitektide Liit
Uudised
Eesti arhitektuur
Dokumendid
Võistlused
Publikatsioonid
Arhitektuuripoliitika
Kutsekoda
Lingid
Kuulutused
Foorum
Kalender
Kontakt
Muuda profiili
Muuda loominguid
Liikmele

Aukohtu protseduurireeglid

 

1.       EAL aukohtu ülesandeks on arhitektide kutsealaste vaidlusküsimuste ja eetikaprobleemide lahendamine laekunud esildiste alusel. Aukohus tegutseb vastavalt EAL põhikirjale ja lähtub EAL eestseisuse poolt kehtestatud EAL arhitektide kutse-eetika normidest.
2.       Igas läbivaadatud küsimuses teeb aukohus otsuse, mis sisaldab ka ettepanekud eestseisusele sanktsioonide ja avalikustamise kohta.
3.       Arvesse võttes kutse-eetikaga seotud küsimuste isiklikku ja tundlikku laadi, kindlustab aukohus küsimuste lahendamisel diskreetsuse ja säilitab kuni otsuse tegemiseni kõrvalseisjate ja teiste EAL liikmete ees täieliku anonüümsuse asjaosaliste suhtes.
4.       Aukohtu koosseisu kuulub 3 liiget, kes valivad enda hulgast eesistuja. Otsuste vastuvõtmise eelduseks on kõigi liikmete üksmeel käsitletavas küsimuses.
5.       Aukohus vaatab läbi esildisi vastavalt p.1. määratud kompetentsile. Aukohus võtab arutusele ka küsimusi, mille kohta informatsioon on jõudnud aukohtuni teisiti ja millistes aukohtu liikmed peavad oluliseks seisukoha võtmist lähtudes kutse-eetika normidest.
6.       Aukohtu kompetentsi kuulub EAL kutse-eetika reeglite tutvustamine ning kommenteerimine, samuti kutse-eetikasse puutuvate küsimuste tõstatamine EAL eestseisuse ees.
7.       Aukohtu liikmed ja EAL sekretariaat peavad suhtuma konfidentsiaalselt kutsealase käitumisega seotud küsimustesse. Aukohtule laekuvate esildiste vastuvõtmine, registreerimine ja töötlemine peab olema korraldatud nii, et võimalikult väike arv inimesi omaks dokumentidele juurdepääsu.
8.       Aukohtu materjale hoitakse EAL sekretariaadi seifis eraldi kaustas vastava koodi all.
9.       Isikule, kes esitas kaebuse, samuti isikule, kelle vastu kaebus esitati, teatatakse koheselt esildise kättesaamisest ning antakse teada aeg ja meetod probleemi kavatsetavaks käsitlemiseks. Enne otsuse tegemist peavad kõik asjasse puutuvad isikud saama võimaluse oma seisukohtade avaldamiseks küsimuse tähtsusest tulenevas ulatuses. Samuti on neil õigus esitada täiendavaid materjale ja kutsuda tunnistajaid. Ka aukohtul on õigus vajaduse korral omalt poolt kutsuda tunnistajaid ja nõuda asjasse puutuvate materjalide esitamist.
10.   EAL eetikareeglite rikkumise korral rakendatakse järgnevaid sanktsioone (need on järjestatud silmas pidades rikkumise tõsidust ja selle tagajärgede raskust):
10.1.Hoiatus. Teadmatusest või väärtõlgendamisest tulenevalt eetikareeglite rikkumise või eksimusteeestkutsealases tegevuses, kui see ei too kaasa kaugeleulatuvaid tagajärgi. Hoiatuse teeb aukohus ja see edastatakse kirjalikult kõne all olevale isikule ning EAL estseisusele. Kui juhtumil on laiemat kõlapinda, siis avaldatakse hoiatus EAL teatajas.
10.2.Noomitus. Tahtliku või korduva eetikareeglite rikkumise või eksimuste eest kutsealases tegevuses, mis on kahjustanud Eesti Arhitektide Liitu ja/või millel on kaugeleulatuvad tagajärjed. Noomituse teeb aukohus ja see edastatakse kirjalikult kõne all olevale isikule ning EAL eestseisusele. Noomitus avalikustatakse. Aukohtul on õigus teha lisaks ettepanekuid täiendavateks ettekirjutusteks ja/või täiendavate sanktsioonide rakendamiseks.
10.3.Väljaheitmine. Arhitektide kutse-eetika normide raske või hüvitamatu rikkumise või üleastumise eest. Väljaheitmise kinnitab eestseisus aukohtu ettepanekul. Otsus edastatakse asjaosalisele kirjalikult. Väljaheitmise fakt ja aukohtu teade avalikustatakse ja sanktsioon jõustub, kui eestseisus selle kinnitab.Väljaheidetul on õigus esitada avaldus enda liikmelisuse taastamiseks.
11.   Isik, kelle EAL kutse-eetika normide rikkumine on aukohtu poolt tuvastatud, on kohustatud oma ebaeetilise tegevuse tõttu tekkinud kahju heastama.
12.   Lisaks ülaltoodud sanktsioonidele EAL liikmete suhtes võib aukohus võtta vastu ettepanekuid ja pöördumisi teistele isikutele ja organisatsioonidele EAL kutse-eetika reeglite rakendamise suhtes või teha selleks ettepaneku EAL eestseisusele.